Informační memorandum - GDPR

Informační memorandum.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v platném znění a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”). V souladu s GDPR tímto Regina, a.s. jako „Správce osobních údajů“ podává svým zákazníkům (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) následující informace o zpracování jejich osobních údajů:

Účel zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při zpracování cenové nabídky či objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, provedení měření emisí, distribuce PHM či poskytnutí služeb autorizovaného servisu, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Osobní údaje Subjektu údajů poskytnuté jím Správci za účelem nabídky dalších produktů či služeb a zasílání obchodních sdělení Společnosti a jejích smluvních partnerů budou zpracovány toliko pro tento účel.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je souhlas či plnění smlouvy (která nemusí být uzavřena v písemné podobě) a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti např. v souvislosti s vedením účetnictví apod.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění příslušného typu smlouvy (zejména smlouvy kupní), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů v případě zakoupení vozu, provedení servisních služeb či měření emisí budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Osobní údaje Subjektu údajů poskytnuté jím společnosti Regina, a.s. za účelem vypracování cenové nabídky společnost uchovává po dobu 14- ti dnů. Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy, stávají se součástí celé složky dokončeného prodeje a postupuje se dle předchozího bodu. Pokud k prodeji vozidla nedojde, jsou údaje smazány a objednávka skartována, neposkytl-li Subjekt údajů souhlas s uchováním svých osobních údajů po delší dobu.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


 

Příjemci osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Osobní údaje Subjektu údajů jsou pro účely řádného vyřízení cenové nabídky či objednávky v případě prodeje nového vozu/náhradních dílů či poskytování servisních služeb poskytovány importérovi vozu, o jehož značku se jedná (těmi jsou: 1. C Automobil Import s.r.o., IČ: 26213664, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 a 2. Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, IČ: 02386771, se sídlem U průhonu 1079/40, Holešovice, 170 00 Praha 7), poskytovatelům informačních systémů a dále osobám, které Správci poskytují právní, IT, pojišťovací, leasingové a jiné obdobné finanční služby spočívající v zajištění financování vozidla a orgánům veřejné moci, a to vždy v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Práva subjektů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


 


Kontaktujte nás

Regina, a.s.
Bratří Štefanů 492
500 03 Hradec Králové

servis@autoregina.cz
servis: +420 495 845 309
prodej ND: +420 495 845 311

Prodej Citroën:
prodej.citroen@autoregina.cz
+420 495 845 301
+420 495 845 302

Prodej Suzuki:
+420 495 845 304

prodej.suzuki@autoregina.cz

Otevírací doba

Pondělí – pátek 8:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00
Neděle zavřeno