Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v platném znění a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”). V souladu s GDPR tímto Regina, a.s. jako „Správce osobních údajů“ podává svým zákazníkům (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů”) následující informace o zpracování jejich osobních údajů:

Účel zpracování

  • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při zpracování cenové nabídky či objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, provedení měření emisí, distribuce PHM či poskytnutí služeb autorizovaného servisu, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Osobní údaje Subjektu údajů poskytnuté jím Správci za účelem nabídky dalších produktů či služeb a zasílání obchodních sdělení Společnosti a jejích smluvních partnerů budou zpracovány toliko pro tento účel.

Právní základ zpracování

  • Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je souhlas či plnění smlouvy (která nemusí být uzavřena v písemné podobě) a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti např. v souvislosti s vedením účetnictví apod.

  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění příslušného typu smlouvy (zejména smlouvy kupní), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Doba zpracování osobních údajů

  • Osobní údaje Subjektu údajů v případě zakoupení vozu, provedení servisních služeb či měření emisí budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

  • Osobní údaje Subjektu údajů poskytnuté jím společnosti Regina, a.s. za účelem vypracování cenové nabídky společnost uchovává po dobu 14- ti dnů. Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy, stávají se součástí celé složky dokončeného prodeje a postupuje se dle předchozího bodu. Pokud k prodeji vozidla nedojde, jsou údaje smazány a objednávka skartována, neposkytl-li Subjekt údajů souhlas s uchováním svých osobních údajů po delší dobu.

  • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


 

Příjemci osobních údajů

  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Osobní údaje Subjektu údajů jsou pro účely řádného vyřízení cenové nabídky či objednávky v případě prodeje nového vozu/náhradních dílů či poskytování servisních služeb poskytovány importérovi vozu, o jehož značku se jedná (těmi jsou: 1. C Automobil Import s.r.o., IČ: 26213664, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 a 2. Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, IČ: 02386771, se sídlem U průhonu 1079/40, Holešovice, 170 00 Praha 7), poskytovatelům informačních systémů a dále osobám, které Správci poskytují právní, IT, pojišťovací, leasingové a jiné obdobné finanční služby spočívající v zajištění financování vozidla a orgánům veřejné moci, a to vždy v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Práva subjektů

  • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).


 


Kontaktujte nás

Regina, a.s.
Bratří Štefanů 492
500 03 Hradec Králové

servis@autoregina.cz
servis: +420 495 845 309
prodej ND: +420 495 845 311

Prodej Citroën:
prodej.citroen@autoregina.cz
+420 495 845 301
+420 495 845 302

Prodej Suzuki:
+420 495 845 304

prodej.suzuki@autoregina.cz

Otevírací doba

Pondělí – pátek 8:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00
Neděle

zavřeno