Informační memorandum

  

(informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve společnosti Regina, a.s.)


Společnost Regina, a.s. jako „Správce osobních údajů“ tímto deklaruje, že osobní údaje Subjektů údajů zpracovává, zabezpečuje a uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů v platném znění, a s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”). Současně dle přísl. ust. GDPR podává následující informace ohledně zpracování a ochrany osobních údajů:

Subjekt údajů

 • Subjektem údajů je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Společnost Regina, a.s. jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje získané přímo od Subjektu údajů (např. při uzavření smlouvy pracovní, kupní, servisní nebo obchodní či jiné smlouvy uzavřené s fyzickou osobou nebo obchodní korporací/právnickou osobou, v níž jsou uvedeny osobní údaje subjektu údajů jakožto druhé smluvní strany či zástupce, popř. kontaktní osoby obchodní korporace/právnické osoby apod.), nebo nepřímo zpravidla nezávisle na vůli Subjektu údajů např. ze strany orgánů veřejné moci či jiné třetí osoby, anebo v ostatních případech, ve kterých nebyly osobní údaje získány přímo od Subjektu údajů.

Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Správcem osobních údajů svých zaměstnanců, zákazníků, potenciálních zákazníků, obchodních partnerů, jakož i všech dalších fyzických osob, u nichž účely a prostředky zpracování sama určuje, je společnost Regina, a.s., IČ: 42196841, sídlem Hradecká 415, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka B 428, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Regina, a.s.“), která náleží do uskupení Koncernu MEDIS.

Kategorie dotčených osobních údajů

 • V závislosti na právním důvodu a účelu zpracování společnost Regina, a.s. jako Správce osobních údajů zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje (jako např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu/doručovací adresa, rodné číslo, IČ/DIČ, telefonní číslo, e-mail), popř. kvalifikační údaje (např. dosažené vzdělání či délka praxe zaměstnanců, pracovní zařazení aj.), další osobní údaje související s personální agendou, obrazové údaje v podobě fotografií (např. fotografie zaměstnanců s uvedením pracovního kontaktu v interním seznamu zaměstnanců koncernu aj.) a záznamů z kamerových systémů Správce aj.

Právní základ (důvod) pro zpracování

 • Zákonnost zpracování osobních údajů je ve společnosti Regina, a.s., a potažmo v celém Koncernu MEDIS, dána především splněním smlouvy ((která nemusí být uzavřena v písemné podobě), jíž je Subjekt údajů smluvní stranou, a/nebo provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjektu údajů a/nebo splněním právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, a/nebo oprávněnými zájmy Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadujícího ochranu osobních údajů, a/nebo souhlasem Subjektu údajů.

Účely zpracování osobních údajů

 • Účel zpracování osobních údajů správcem odpovídá právnímu důvodu (základu) zpracování a je jím zejména splnění smlouvy, jíž je Subjekt údajů smluvní stranou, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění, a/nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, na žádost Subjektu údajů, a/nebo splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, a/nebo splnění výzvy orgánu veřejné moci a/nebo ochrana oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany a/nebo určení, výkon nebo obhajoba právních nároků, nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí, a/nebo ochrana osob, majetku a zdraví i prostřednictvím provozování kamerových systémů se záznamem a/nebo vyřizování stížností a podnětů a/nebo vyřizování žádostí o informace a/nebo řešení škodních událostí, a/nebo vedení evidence pracovních úrazů, zákazníků, fakturace, daňové a účetní účely a/nebo vedení centrální evidence smluv, administrativní účely, vymáhání pohledávek a/nebo vedení evidence, knih návštěv a/nebo kontrola správnosti a prověření ve veřejných registrech, zajištění provozních činností a/nebo předmět souhlasu Subjektu údajů aj.

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

 • Oprávněnými zájmy Správce jsou především ochrana majetku Správce a třetích osob, ochrana zdraví třetích osob, jakož i ochrana jiných hospodářských zájmů a ochrana dobré pověsti nejen Správce samotného, ale i celého Koncernu MEDIS, do jehož uskupení Správce náleží. Oprávněné zájmy Správce jsou dále dány rovněž administrativními účely či spočívají v případech zahájení a/nebo vedení správního, soudního či rozhodčího řízení.

Případní příjemci osobních údajů

 • Příjemcem osobních údajů může být společnost MEDIS Holding a.s., IČ: 004 86 078, jakožto řídící společnost Koncernu MEDIS a/nebo poskytovatel zejména IT a dalších služeb. Dále pak orgány veřejné moci (zejm. státní orgány, např. ministerstva, soudy, exekutoři, notáři, policie, správní úřady atd.), okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, inspekce práce, zdravotní pojišťovny, avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s českým právem, se za příjemce nepovažují. Dalšími příjemci osobních údajů mohou být osoby, které správci poskytují zejména zprostředkování pojištění, SW a jiné obdobné programy na zpracování osobních údajů (nebo/vč. jejich servisu), právní, pojišťovací, leasingové a jiné finanční služby apod. Osobní údaje Subjektu údajů- zákazníků a potenciálních zákazníků jsou pro účely řádného vyřízení cenové nabídky či objednávky v případě prodeje nového vozu/náhradních dílů či poskytování servisních služeb poskytovány též importérovi vozu, o jehož značku se jedná (těmi jsou: 1. C Automobil Import s.r.o., IČ: 26213664, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 a 2. Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, IČ: 02386771, se sídlem U průhonu 1079/40, Holešovice, 170 00 Praha 7). Správce deklaruje, žě výše uvedené probíhá vždy v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země a/nebo mezinárodní organizaci.

 Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje společnost Regina, a.s. zpracovává a uchovává po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

 • Při zpracování osobních údajů subjektu údajů dochází k automatizovanému rozhodování a k profilování.

Práva subjektů

 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo, kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Subjekt údajů může výkon jednotlivých výše uvedených práv uplatnit u správce na adrese sídla Správce: Regina, a.s., Bratří Štefanů 492, 500 03 Hradec Králové nebo též elektronickou formou na e-mailové adrese: regina@autoregina.cz. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či  smluvním  požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

 • Osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů při uzavírání smluv, jsou smluvním nebo též i zákonným požadavkem, který je nutné uvést do příslušné smlouvy, jíž je Subjekt údajů smluvní stranou. V tomto případě je poskytnutí osobních údajů zároveň zákonným požadavkem, zejména pak s ohledem na povinnosti ukládané pracovně-právními či daňovými a účetními právními předpisy. Poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů je nutné pro založení konkrétního právního vztahu a plnění práv a povinností z něho vyplývajících. Bez jejich poskytnutí právní vztah nevznikne.

Správce v neposlední řadě informuje, že veškeré shora uvedené informace, jakož i veškerá sdělení a veškeré úkony podle čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR i výkon jednotlivých práv a povinností poskytuje Subjektu údajů ve lhůtách stanovených GDPR, a to bezplatně. Avšak v případě, že jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce v souladu s příslušným článkem GDPR buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací či sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.


V Jičíně dne 25. 5. 2018


                                                                                   Společnost Regina, a.s.


Kontaktujte nás

Regina, a.s.
Bratří Štefanů 492
500 03 Hradec Králové

servis@autoregina.cz
servis: +420 495 845 309
prodej ND: +420 495 845 311

Prodej Citroën:
prodej.citroen@autoregina.cz
+420 495 845 301
+420 495 845 302

Prodej Suzuki:
+420 495 845 304

prodej.suzuki@autoregina.cz

Otevírací doba

Pondělí – pátek 8:00 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00
Neděle

zavřeno